metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

13Úno/160

Triglavy Velesovy knihy

Velesova kniha

Velesova kniha je runami psané Svaté písmo Slovanů, je to védská kniha, která je věnována bohu Velesovi. Popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob Praotců (20 tisíc let př.n.l.) až do 9. století našeho letopočtu. Dozvídáme se z ní i o staré víře Slovanů, o jejich představách týkajících se duchovní struktury vesmíru, o tom jaké v něm působí zákony a samozřejmě o jejich bozích.

Kniha je zapsána na bukových deskách, které byly nalezeny v roce 1919 během ruské občanské války na statku knížat Donských-Zacharževských poblíž osady Velikij Burljuk nedaleko Charkova. Podle jejího textu je možné usuzovat, že vznikala v VIII. – IX. stol. n.l. ve Starém Novgorodě za vlády knížete Bravlina a knížete Rurika.

Je to svého druhu jedinečná kniha, protože z védského období se nám nedochovaly žádné letopisy a ty co se dochovaly, byly prohlášeny za podvrh. Starobylá slovanská kultura byla do základů vyvrácena nástupem křesťanství a všechny psané texty, na které církev v té době narazila, byly zničeny nebo tajně uloženy do utajených archivů. Knihy z védského období se zachovaly pouze ve výjimečných případech u vysoké šlechty v knihovnách a tam se i studovaly.

Tak se Velesova kniha stala součástí věna Anny Jaroslavny dcery Kyjevského knížete Jaroslava Moudrého a dostala se spolu s ní do Francie. Anna tam byla provdána roku 1051 za francouzského krále Jindřicha I. Kapeta. Přivezla si s sebou mnoho starobylých rukopisů, včetně run a svitků. Velesova kniha byla uložena spolu s nimi v knihovně kláštera v Senlis „Saint-Lise“, který tam Anna nechala založit. Tam pobyly desky téměř 750 let až do doby Velké francouzské revoluce.

V roce 1800, po francouzské revoluci se desky vrátily zpět do Ruska díky ruskému sběrateli P.P.Dubrovskému. Poté se dostaly do rukou archeologovi A.I.Sulakadzevovi, který je ochránil před německými profesory, kteří v té době nejcennější rukopisy odváželi z Ruska a pak se záhadně ztrácely.

Po smrti Sulakadzeva desky získala rodina Někludových a tak se dostala do vlastnictví J.V.Zadonské rozené Někljudové, která shromáždila na statku ve Velikém Burljuku rozsáhlou knihovnu. Knihovna Zadonských-Někljudových byla za revoluce 1919 vyrabována. Pošlapané a zablácené desky na dvoře statku našel F.A.Izenbek, který se zajímal o historii. Uvědomil si výjimečnost a vzácnost nálezu a v chaosu podmínek ustupující armády se rozhodl desky zachránit.

Velesova knihaTak se desky dostaly do Bruselu. Tam se k deskám dostal spisovatel Miroljubov, který pořídil jejich kopie. Miroljubov později napsal, že desky byly konfiskovány Gestapem. Miroljubov pak poslal kopie asyrologovi a bývalému generálovi Bílé armády A. Kurovi a také arciknězi Ljaševskému. Potom texty z kopií začaly vycházet v letech 1953-1959 v časopise Žar-ptica.

Originály desek jsou do dnešních dnů nezvěstné. Pokud byly zabaveny Gestapem, pak po válce se archivy Ahnenerbe, kam by byly jistě uloženy, dostaly do rukou sovětského velení a uloženy v Moskvě. Přístup k těmto archivům nemá nikdo. Možná tam leží mezi jinými skvosty světové kultury i desky Velesovy knihy. Je však také možné, že se nacházejí úplně jinde, ale na výsledku to nic nemění, k dispozici jsou pouze ofocené a přepsané kopie.

Velesova kniha byla sestavena pravoslavnými veleknězi – védskými žreci před příchodem křesťanství na Rus. Pravoslavnými proto, že slavili PRAV (odvozená slova od PRAV jsou pravda, pravidlo, právo…) je to něco podobné tomu, čemu dnes říkáme zákon, ale není to lidský zákon, který je možno obelstít. Je to zákon universa, základní zákon příčiny a následku, je třeba se ho držet, aby se na Zemi mohlo žít spokojeně a v míru.

Jak říká Velesova kniha PRAV je kosmický zákon, který dává projevit se JAV a odděluje ho od NAV. JAV je stav dočasný, vše co vzniká bylo před svým vznikem v NAV a po svém zániku bude opět v NAV. JAV je projevený hmotný svět, je to viditelná, osvětlená část vesmíru (včetně naší Země a všeho co se na ní nachází). NAV je svět pro nás neviditelný, neznámý, tmavý, který je pro naše smysly nepoznatelný. Vztahu JAV-NAV-PRAV se také říká Triglavův zákon. Jak znělo učení o Velkém a Malých Triglavech, uvádí následující úryvek z Velesovy knihy.

VELEBENÍ TRIGLAVA – přepis run (Metelice) VELEBENÍ TRIGLAVA – překlad (Metelice)
1. 1.
„SĚ BOJAŠČĚTĚ „Projevte bázeň
PĚRVIĚ TRIGLAVU POKLONJAŠČĚTĚ“ prvnímu Triglavu se pokloňte“
SĚ JACHOMEo je všemocný,
AÍ TOMU VĚLIKU SLAVU PEJAŠČĚCHOMEo také jemu velikou slávu pějme,
CHVALICHOMEo I SVAROGA – DIDA BOŽIJA velebme Svaroga – děda božího
JAKO ŽDĚTĚ NOI jakož se od nás očekává,
SĚ RODOU BOŽESKU NAČEaLENIKEo je rodu božského náčelníkem
A VSEnSKU RODU STUDICEo VĚČĚNEo a všeho rodu studnicí věčnou,
JAKO VOTĚCĚ VO LĚTEa OD KROINĚ SVA která v létě přetéká ze svých okrajů
A VEo ZIMĚ NIKOLEaŽĚ NĚ VZMĚRZĚ a v zimě nikdy nezamrzne
A TOJA VODEa ŽIVEnCĚ PIJUŠČĚ a tu vodu živí pijí
ŽIVICHOMSJA DOKONĚ NĚ PRĚIDĚCHOMEo živíme se jí, dokud nepřejdeme
JAKOŽDĚ SVĚ KO NĚMU UBEnDĚCHOMEo neboť se k němu utečeme
DO LUCĚ GOÍĚCHEo RAÍSTIĚCHEo do luhů rajských blahoslavených
2. 2.
AÍ BOGU PĚRUNĚVI – GROMOVĚRZEoCU Také k bohu Perunovi-hromovládci
A BOGU PREa A BORĚNJA a bohu svárů a bojů
ORCĚCHOMEo: provolávejme:
„ŽIVEnTA IAVLĚNOI „života javiteli
A NĚPERĚSTAVATĚ VRAŠČATĚ KOLIĚ a ty, jenž nepřestáváš otáčet kolem
A KOI NOI VEnDĚ STĚZĚJU PRAVU a ty, kdož nás vedeš cestou pravou
DO BRANIEa A DO TRIZNEa VĚLIKEa do obranných bojů a tryzny veliké
O VSJA PAVŠČIJA ať všichni padlí
JAKO VĚ ŽĚ IDUT BĚ ŽIVEnTĚ VĚŠČNIĚ zví, že vejdou do života věčného
PO PEoLKU PĚRUNEoJU“ do pluku Perunova“
3. 3.
AÍ BOGU SVEnTOVIDU SLAVU RCEaCHOMEo Také bohu Svantovítu slávu provoláváme
SĚ BO ĚSTA BOG PRAVIĚ A IAVIĚ protože je bohem Pravi a Javi
A TOMU POIĚMA PĚSEoNĚMA a jemu pějeme písně
JAKO SVĚT ĚSĚ je jako světlo
A ČĚRĚZEo ONĚ VIDJACHOMEo SVIĚT a skrze něj vidíme svět
ZRJAŠČĚTĚ A JAVĚ POITĚ pohleďte a Javi pějte
AÍ TOI NAS OT NAVIĚ UBRĚŽĚŠĚT také on nás od Navi ochraňuje
A TOMU CHVALU PEoIĚMO a jemu chválu pějeme
PEoĚCHOMEo PLIASAŠČĚTĚMU zpíváme a plesáme
DA VZOIVACHOMEo BOGU NAŠIĚMU a vzýváme našeho boha
JAKOŽDĚ TOI ZĚMĚ SUNĚ NOŠIĚ neboť jím země je osluněna
A ZVIĚZDJA DĚRĚZAC a on hvězdy udržuje
A SVĚT KRĚPCEa a on světlo upevňuje
4. 4.
TVORJACĚTĚ SLAVU SVEnTOVIDU VĚLIKU Oslavujte Svantovíta slávou velkou
„SLAVA BOGU NAŠIĚMU“ „sláva bohu našemu“
TO BO SKOREoBĚCĚTĚ SĚRDIĚ NAŠIĚ protože tím obměkčíte srdce své
A SĚ SMĚCHOMEo ODRKOCHOMSEn a smíme zříci se
ODO ZLOJA DEaJANIA NAŠJA našich zlých skutků
A DOBRU TĚCĚCHOMSTĚ a dobru se těšit
SĚ BO OTROCĚ PUŠČĚNIĚMO OBOÍMĚSĚ protože bojíme se, aby nás děti neopustily
A REAČĚŠČĚTĚ: a rcete:
„VSĚ UTVORJAIŠČĚ „vše co bylo stvořeno, nepoznáte,
SĚ BO NEa VIĚDĚTĚ OUMĚ ROZTEoRGNĚŠČĚŠI“ i kdybyste si um rozervali“
A POCOISTĚÍTĚ SĚ BO TĚ UMIĚMO ale pociťte to, protože to umíme
SĚ BO TAÍNA VĚLIKA ĚSĚ protože veliké tajemství je
JAKOŽDĚ SVAROG I PĚRUNO že Svarog i Perun
ĚSĚ A SVEnTOVIEnD je a Svantovít
5. 5.
TOIĚ DVA ĚSEVA ODEoRŽĚNOI O SVĚRZI Tito dva jsou drženi Svargou
A OBA POLOI A BĚLOBOGEo a oba póly a bělobozi
A CĚRNEoBOGEo SEn PĚROUTĚ a černobozi spolu zápasí,
SĚI TOIĚ I SVAROG DĚRŽĚŠČĚTĚSEn také oni a Svarog zajišťují,
ABOIĚ ONA SVEnTU NĚ BOITĚ POVĚRZĚŠČĚNU aby tento svět nebyl svržen,
PO TOIĚ OBA SVA po těchto
CHEoRS VĚLES STROIBEo DĚRŽĚTĚ SĚ Chors, Veles, Stribog držíce se
POZANE VOIŠĚNE LĚLĚ LIĚTICEo za nimi Vyšeň, Lela, Letenice
RADOGŠČ KOLEnDO A KROIŠĚNE Radegast, Koleda a Kryšeň
I SĚ ODVA UDRZĚC ti všichni jsou udržovatelé
6. 6.
SOIVOIÍ JAREo A DAŽBO Siva, Jar a Dažbog
SĚ BO INOI SUTE protože jiní jsou
BĚLOJAREo LADO KOUPALO Bělojar, Lado, Kupala
SEaNIČEo ŽITNĚČEo A VEaNIČEo Senič, Žitnič a Věnič
ZĚRNIČEo OVSEaNIČEo PROSIČEo Zrnič, Ovsenič, Prosič
STUDĚČEo LĚDIČEo A LJUTĚČEo Studěč, Ledič a Lutěč
7. 7.
A POTA PTIŠČIČEo ZVĚRĚNIČEo MILIČEo A potom Ptičič, Zverinič, Milič
DOZDIČEo PLODIČEo JAGODĚNIČEo Doždič, Plodič, Jahodinič
PŠĚLIČEo NĚREoSTIČEo KLĚNČIČEo Včelič, Nerestič, Klenčič
ĚZĚRNIČEo VIĚTRIČEo SOLOMIČEo Jezernič, Větryč, Solomič
GRIBIČEo LOVIČEo BIĚSIDIČEo Hřibič, Lovič, Biesidič
SNĚZIČEo STRANIČEo SVEnTIČEo Sněžič, Stranič, Světič
RADIČEo SVIĚTIČEo KRIVIČEo Rodič, Svjětič, Krivič
KRASIČEo TRAVIČEo STĚBLIČEo Krasič, Travič, Stéblič
8. 8.
A ZA SĚ SOUTĚ – A za nimi jsou -
RODIČEo MASLĚNIČEo ŽIVIČEo Rodič, Maslenič, Živič
VĚDIČEo LISTVIČEo KVIĚTČEo Vedič, Listvič, Květič
VODIČEo ZVEaZDIČEo GROMIČEo Vodič, Hvězdič, Hromič
SEaMIČEo LIPIČEo ROIBIČEo Semič, Lipič, Roibič
BĚRĚZIČEo ZĚLINIČEo GORIČEo Berezič, Zelinič, Horyč
STRADIČEo SPASIČEo LISTĚVRĚZIČEo Stradič, Spasič, Listopadič
MOISLIČEo GOSTIČEo RATIČEo Myslič, Hostič, Ratič
STRANIČEo ČURIČEo REoDIČEo Stranič, Čurič, Redič
A TU OBO SVA OGNĚBOG a ti všichni jsou Ogněbog
SĚMEaRĚGĚLEo OBŠČIA Smeargl společně
JARO BORZO ROZDĚNO A ČISTEo jaro brzo rozvito a čisté
A TO SOUTEo TRIGLAVOI OBŠČIA a to jsou Triglavové vespolek
9. 9.
A SĚ SVA ONOIĚ OIDĚ A oni všichni dohromady
A TUŽDĚ OTROŠČĚ a děti touhy
ODEoVEaRZĚŠČĚŠI VRATA ONIJA otevírají ona vrata
A VIĚDĚŠI V ONEo a vcházejí do nich
TO BO ĚSĚ KRASIĚNEo IRÍ protože to je krásný Irij
AÍ TAMO RA RIĚKA TEnCĚ a tam teče řeka Ra,
JAKOVA ODEaLJAŠČĚTEo SVĚREGU ODEo JAVĚ která odděluje Svargu od Javi
A ČEnSLOBOG UČEnSTĚ DNĚ NAŠIJA a Číslobog spočítá naše dny
A RĚŠČĚTE BEoGOVI ČEnSLA SVA a říká bohům svá čísla
A BOITĚ DNĚ SVARĚZĚNIU NIŽĚ BOITE NOČĚ a bude-li den Svarogův nebo noc
A OUSĚKNOUTĚ TOI a odděluje je
BO SĚ ĚSĚ JAVSKI protože je JAVský (je zjevený)
A SOÍ ĚSTĚ VO DNĚ BOŽESTIĚMEo a sám je ve dnu božím
A VEo NOČĚ NIKÍ ĚSE a v noci nikdo není
INOŽDĚ BOG DID-DUB-SNOP NAŠEo leda bůh Did-Dub-Snop náš

 

Svarog, Perun a Svantovít tvoří podle Velesovy knihy první neboli Velký Triglav – jde o stvořitelskou trojici, kterou staří Slované uctívali. Je to trojice, která prostřednictvím PRAV udržuje JAV a odděluje ho od NAV.

Svarog je „všeho rodu studnicí věčnou, která v létě přetéká ze svých okrajů a v zimě nikdy nezamrzne“ – Svarog je samozrozený prapředek každého rodu, bohů, lidí, zvířat, všeho co bylo zrozeno, co existuje v našem vesmíru tj. v naší galaxii. Je zřídlem života, je zdrojem všech živých duší. Svarog je studnicí věčnou, mocným zdrojem, který neustává předávat svou energii a v dobrých časech přetéká ze svých okrajů a ani v časech zlých nezamrzne, tedy nepřestane vydávat energii. Je to prapůvodní tvůrčí božstvo, jehož síla vychází z centra stvořeného tedy z centra galaxie, kde jsou shromážděny největší, nejzářivější a nejmohutnější hvězdy, je to mocný motor galaxie, který ji dává strukturu a oživuje ji svou božskou vodou života, kterou všichni živí pijí… Každá galaxie má svého Svaroga, prarodiče všeho existujícího. K němu se po smrti těla duše navrací.

Perun je „života javitel a ten, jenž nepřestává otáčet kolem“ - Perun je hybnou sílou otáčí celým galaktickým kolem a udržuje vše v pohybu. Pohyb je nutnou součástí života, bez něho život umírá. Pohyb Perun zajišťuje rozdmýcháváním sporů a bojů, nenechá svět v klidu usnout na vavřínech. Perun je síla, která udržuje svět v pohybu podporováním rozporu mezi bělobohy a černobohy jako mezi jin a jang a tím udržuje existenci projeveného - JAV. Zvyšuje ostražitost života a bystří smysly. „Těmi dvěma je držena Svarga a oba póly a bělobozi a černobozi spolu zápasí, také oni a Svarog zajišťují, aby tento svět nebyl svržen.“ Perun byl také zván Hromobijec.

Svantovít je „jako světlo a skrze něj vidíme svět, on nás od Navi ochraňuje, on hvězdy udržuje a světlo upevňuje“ – Svantovít je světlem, které rozsvěcuje hvězdy, dává jim vnitřní oheň, sílu, která dává projevit se světu JAV tj. hmotnému světu a tím ho ochraňuje před NAV neviditelným smysly nepoznaným světem. Vytváří svou silou světlo hvězd, které tvoří „nebeské mléko“ – Mléčnou dráhu, naši galaxii, kterou díky tomu vidíme. V jiné části Velesovy knihy se tvoří i jiný obraz vzniku Mléčné dráhy, píše se tam „Kráva Zemuna jde do pole modravého jíst trávu tu a mléko dává. I teče to mléko do žlabů a svítí v noci hvězdami nad námi a to mléko nám osvětluje cestu pravou a jinou nemáme mít.“ Svantovít je prvotní síla, která dává hvězdám svit.

A největším tajemstvím Velkého Triglava je, že „Svarog i Perun je a Svantovít“, že Perun a Svantovít jsou součástí Svaroga, a že ti tři jedno jsou. Je to tajemství trojjedinosti. Zároveň je tento Velký Triglav obrazem Svargy – galaxie.

Od 6. verše jsou uváděny Malé Triglavy, první Malý Triglav - Chors, Veles a Stribog.

Chors je bůh slunce. Veles je bůh stád, kraví bůh a také bůh měsíce, Stribog je dědem větrů. Jde tedy o Slunečníka, Měsíčníka a Větrníka ze známé a oblíbené pohádky. Staré pohádky jsou totiž pozůstatkem dávného védského učení, které se zachovalo v této formě v paměti lidu.

Dále následuje druhý Malý Triglav - Vyšeň, Lela, Letenica a třetí Malý Triglav - Radegast, Koleda a Kryšeň. Všichni jsou ochránci ročních období. Každému bohu odpovídají dva měsíce tím je určena základní charakteristika jednotlivých bohů.

Vyšeň je ochráncem jara, měsíců březen a duben

Lela je ochránkyní předlétí, měsíců květen a červen

Letenica je ochránkyní léta, měsíců červenec a srpen

Radegast je ochráncem podzimu, měsíců září a říjen, svátek Radegasta se slaví 7.11.

Koleda je ochráncem období před zimou, měsíců listopad a prosinec, svátek Koledy se slaví 21.12. – 1.1.

Kryšeň je ochráncem zimy, měsíců leden a únor, 29.1. se slaví Proměnění Kryšně.

Pak následuje čtvrtý Malý Triglav - Siva , Jar a Dažbog, který v sobě zahrnuje všechny předcházející Malé Triglavy. Tyto čtyři Malé Triglavy jsou obrazem fungování Sluneční soustavy.

K Dažbogovi se starověrci obraceli jako ke stvořiteli věcí ovlivňujících život na Zemi. O tom se vypráví v Busově věštbě.

BUSOVA VĚŠTBA - přepis run (Metelice) BUSOVA VĚŠTBA – překlad (Metelice)
1. 1.
VOTŠČĚ OUPAMIATOCHOM DOBLIA NAŠA Stěží si pamatujeme vítěze naše ze
STAROI ŠČASOI DA IDĚMO KAMO NEVĚSTĚ A starých časů a jdeme, nevíme kam a
TAKO SE MOI ZRĚMO VO SPIATE A RČĚMO ŽĚ tak se my vidíme ve spánku a říkáme, že chceme
BO ĚSE MOI STOIDICHOM SIA NAVĚ PRAVĚ IAVĚ celou NAV PRAV JAV
ZNATI A OBA POLO TERLA VĚDĚTĚ A DOUMITI. znáti a oba póly zátěže znát a produmat.
2. 2.
SĚ BO DAŽBO STVORIAŠČ NAMO VĚICĚ Protože Dažbog stvořil nám věci
IAKOVO ŽĚ I ĚSTĚ SVĚT ZORĚ NA MĚSIAŠČĚ I VO takové že i je světlo zory na měsíci i v
TOIIA BĚZODNI POVĚSI DAŽEBO ZĚMĚ NAŠĚ ABI té bezedni pověsil Dažbog Zemi naši aby
TAIA UDERŽĚNA BIA TAKO SĚ DUŠĚ PRAŠČURI tam udržena byla, tak duše prapředků
SOUTĚ A TI SVĚTI ZORĚMA NAMO OD IRU jsou a svítí zorami nám od Irie.
3. 3.
NO GRECI NALĚZŠA NA RUS I TVERIAŠČI Ale Řeci nalezouce na Rus a tvoříce
ZLAIA VO IMĚ BOGOUV MOI ŽĚ SE MOI zlo ve jménu bohů našich, že my
NĚVĚCHOMĚMO UŽ I KAMO TĚČATI A ČA nevíme už i kam se vrtnout a co
TVORITI PRAVĚ BO ĚSE NĚVIDOMO ULOŽĚNA dělati protože Pravi je nevidomě uložena
DAŽEBOM. Dažbogem.
4. 4.
A PONIAKO PRIA ŽĚ SIA TĚČĚ IAVĚ I TA A poněvadž boj celý probíhá v JAVi a ta
SOUTVORI ŽIVOTO NAŠO A TAKO KOLI ODIDĚ tvoří životy naše, a jakmile odejde
SEMRTE ĚSE, IAVE – ĚSE TĚKOUŠČE A smrt přichází, JAV – je plynoucí a
TVORĚNO O PRAVI NAVEn BO ĚSTĚ – PO TOIIA tvořena PRAVi, protože NAVní jste – podle té,
DO TĚ ESTĚ NAVA A PO TĚ ĚSTĚ NAVA A V do té jste NAVní a po té jste NAVní a v
PRAVI ŽĚ ĚSTĚ IAVE PRAVi jste JAVní.
5. 5.
POUČICHOMSIA STARU A VĚRŽĚMOŠČĚMO SIA Poučili jsme se starým a vrhněme celou
DUŠI NAŠA V ON BO ĚSE TO NAŠĚ IAKO SĚ duši naši v něj, protože je to naše, jelikož
BO UŽ INA IDĚ SĚ BO NA KOLONOI TVRIAŠČU už jiní jdou, abychom na kolenou tvrdíce
BOGOUM SILU SĚ OUZRĚCHOM V SĚBI TO BO bohům, sílu že uzříme v sobě, aby
DANO DAR BEaGOV ANA POTRĚBUĚMO BO SĚ dán dar bohů protože jej potřebujeme
NA PRASNITI … na prosnutí …
6. 6.
SĚ DUŠI PRAŠČUROI NAŠA OD IRU SRIAŠČĚTI Duše prapředků našich od Irie hledí
NA NIA A TAMO ŽALĚ PLAKATISIA AVOI na nás a tam žalem pláčou oni
RĚŠATI NAMO IAKO SE MOI NĚBRŽĚŽĚCHOMO řeší nás, jak se my nestaráme o
PRAVĚ NAVĚ A IAVĚ… NĚBRŽĚŽĚCHOM BO SĚ PRAV, NAV, JAV… nestaráme se protože
NA TO A GLUZICHOM SĚ ISTAIA… NĚSEMOII k tomu hluchými jsme se stali … nejsme
DOSTOĚNI BOITI DAŽBOVI VNOUCI TO BO MOLIAI důstojní býti Dažbogovi vnuci protože modlíce se k
BOGOUM DA IMĚMO ČISTĚ DUŠI A TĚLĚSI bohům tehdy mějme čistou duši a tělo
NAŠA A DA IMĚMO ŽIVOT SO PRAOTCI NAŠĚ A naše a mějme život s praotci našimi a
VO BEaZĚCH SLIIATĚŠĚSĚ VO ĚDINU PRAUDU v Bozích slijte se v jediný proud
TAK O SĚ BO SEMĚ DAŽEBOVI VNOUCI protože jsme Dažbogovi vnuci.
7. 7.
ZRI RUSĚ K OUMĚ Pohlédni Rusiči k umu
IAKOŽ OUMĚ jako k umu
OUM VELIK BOŽESK um je velký, božský
ĚSTĚ ĚDIN SO NOI je jediný s námi
A TOMU TVORIATĚ a jím tvořte
A VRĚRĚČAŠĚTĚ a věřte
SO BEaZOI VOĚDINĚ… s bohy dohromady…
8. 8.
BRĚNĚ BO ĚSE NAŠĚ ŽIVOTĚ A SE MOI Strastné jsou naše životy a my také
TAKOŽDĚ IDĚŽĚ KOMONĚZĚM NAŠIM… takže jedeme na koních našich…
RABOTATI ŽIVIAŠČĚ VO ZĚMĚCH SO TĚLĚ OVNA pracovat žijíce v zemích s telaty, ovcemi
A SKOITIE NAŠA ODĚ VRAZĚM TĚKUČ NA a skotem našim od nepřátel utíkajíce ke
SVĚ RĚDZ… svému pořádku…

 

Další čtyři Malé Triglavy jsou ochránci dvanácti měsíců a dvanácti zvířetníkových období.

Bělojar, Lado, Kupala Březen, duben, květen
Senič, Žitnič a Věnič Červen, červenec, srpen
Zernič, Ovsenič, Prosič Září, říjen, listopad
Studěč, Ledič a Lutěč Prosinec, leden, únor

 

Ve Hvězdné Koledově Knize, která je rovněž součástí slovanské védské tradice se uvádí také jména bohů ochránců samotných zvířetníkových znamení. Jsou to: Bělojar (Skopec), Lada (Býk), Kupala (Blíženci), Koleda (Rak), Dažbog (Lev), Maja (Panna), Veles (Váhy), Perun (Štír), Kitovras (Střelec), Indra (Kozoroh), Kryšeň (Vodnář), Rod (Ryby) – náš věk.

Dále je ve Velebení Triglava uvedeno ještě dvakrát dvacet čtyři duchů, ochránců různých druhů hospodářské činnosti a přírodních jevů, rovněž ve struktuře Triglavů. Jsou to další dva zemědělsko-lovecké kalendáře, které začínají dnem jarní rovnodennosti.

Malé Triglavy byly ve vzájemném vztahu a tvořily kalendář, který zároveň určoval duchovní charakteristiku jednotlivých let a ér. Struktura Malých Triglavů se projevuje v zákonech Velkého a Malého Svarogova Kola.

Jednomu roku Malého Kola odpovídá ve Velkém Kole dvanáct zvířetníkových věků, kompletní Svarogovo Kolo 25920 let (72 x 360). Jednomu měsíci Malého Svarogova Kola odpovídá jedno zvířetníkové období 2160 let (72 x 30) Velkého Svarogova Kola. Jeden Svarogův den Velkého Svarogova Kola je třicetina zvířetníkového věku (jednoho Svarogova měsíce) neboli 72 běžných roků.

Druhý a třetí Malý Triglav (Vyšeň-Lela-Letenica, Radegast (1989-2001)- Koleda (2001-2013) - Kryšeň (2013-2025))- vystihuje duchovní podstatu střídajících se Dažbogových dvanáctiletí (12 x 6 = 72). Je to vyjádření vlivu Jupitera na pozemské záležitosti, Jupiter projde nebeským kruhem za 12 let.

Čtvrtý Malý Triglav (Siva-Jar-Dažbog) jsou ochránci tří střídajících se Svarogových dnů nebo-li ér (každá éra 72 let): éra Sivy, éra Jara (současná éra začala v r. 1953-2025), éra Dažboga (2025-2097). Dohromady dávají 216 let. Zvířetníková éra v sobě zahrnuje deset těchto trojér (216 x 10).

Rok 1999 byl ve věku Rodu, osmá trojéra, 47. rok Jarovy éry, 11. Vyšňův rok Radegastova Kola. Rok 2000 byl 12. Leliným rokem v Radegastově kole. Rokem 2013 se začalo odvíjet Kryšňovo Kolo (dvanáctiletí), což znamená vzestup duchovnosti, rozšíření světla védského učení. Rok 2016 je 1648. rokem ve věku Rodu, osmá trojéra, 64. rok Jarovy éry, 4. Kryšňův rok Kryšňova Kola. Od roku 2025 začne plynout Dažbogův věk (dvaasedmdesátiletí) a zároveň Vyšňovo Kolo (dvanáctiletí). To prý má být velmi příznivé období. Tak teď jen ve zdraví přežít těch několik zbývajících let Kryšňova Kola. I když se stále ještě nacházíme v posledním měsíci roku Velkého kola v období Lutěč – Únor – Rod – Ryba. Sice již v jeho poslední třetině, ale podle všeho tam ještě budeme dalších 584 let.

Zpracováno na základě knihy A.I.Asova Velesova kniha z r. 2001

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky