metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

2Říj/102

Překlady Novilarské stély

Novilarská stéla a její překlady jsou v poslední době v centru zájmu mnoha nadšených zájemců o Etrusky jejich tajemné písmo a jazyk. Stává se symbolem boje o uznání slovanských překladů etruských textů také vědeckou obcí a symbolem uznání Slovanstva jako původního obyvatelstva Evropského kontinentu. I pro mě má tato stéla nemalý význam, byla prvním etruským textem, který jsem se pokusila přeložit na základě Horákova klíče. Práce na jejím překladu mě přivedla k úvaze, že je třeba Horákův klíč dále pilovat a navrhla jsem poté jisté úpravy jeho klíče.

Oficiální překladatelé se pokoušejí o překlady etruských textů na bázi jazyků latinského, řeckého, a také různých západoevropských jazyků. O pokus přeložit je na základě slovanských jazyků není zájem. Podle vědců v Evropě Slované v době Etrusků ještě nežili proto překlady na základě slovanských jazyků jsou podle nich nevědecké. Ale existuje i pár amatérských překladatelů, kterým se překlady na bázi slovanských jazyků daří. A překlady jsou to mnohem smysluplnější než ty oficiální. Je to naprosto evidentní, že etruské texty jsou slovanské a vědci budou muset brzy přepsat své dějiny. Jejich teorie, že Slované přišli do Evropy jako poslední je zcela neudržitelná. Zároveň se zánikem Etrusků došlo k přepsání dějin a potomci těchto přepisovatelů se snaží držet pozice i dnes. Už se jim to ale dlouho dařit nebude. Na světle světa se objevilo již docela dost důkazů, které je usvědčují ze záměrného zatajování a překrucování skutečnosti.

Pro představu a pro srovnání zde uvádím pokus o překlad Novilarské stély na bázi jazyků západoevropských a latině a řečtině spolu s překlady na bázi slovanských jazyků. Foto Novilarské stély jsem rozkouskovala řádek po řádku a zvýraznila na nich linie jednotlivých písmen pro lepší orientaci. Pod ním pak uvádím překlady tří různých překladatelů pod zkratkami:

C – Mel Copeland, viz http://www.maravot.com/Translation_Novilara.html;

H – Antonín Horák, viz jeho kniha O Slovanech úplně jinak;

M – Metelice, viz Novilarská stéla

Line 1 :

Line 1 C - MIMNI SERVTCA ARES A8RA

Translation: Mimni, name; he joined together (L. sero, serere, serui, sertum; seruit) as far as, whereby (L. qua) Ares (L. Ares-is) the greedy, covetous (L. avarus-a-um; adv. avare and avariter)

Line 1 H - MIM NIŠČ ĚRUT ČA AR ĚŠČ TA JA ĚŠČ

Překlad: my jím nic nevěříme – co pán jest to já jsem.

Line 1 M – MĚ IMĚNIŠČE . ĚRUT . ČA AR ĚŠČE TA JA ĚŠČE

Překlad: Jmenuji se Ěrut, co Ar znamená to já jsem

Line 2 :

Line 2 C - ATHINEM VFLIN PARIE MVS or alternatively PVRIEMUS

Translation: of the followers of the goddess Athene the sheep (L. ovillus-a-um) we bear, produce (L. pario, parere, peperi, partum) or alternatively, we purify (L. purgo-are, to clean, cleanse, purify)

Line 2 H - ROTNĚM UVLIN CAR TĚ NUŠČ

Překlad: bojem oslabena čaroděj tě zbídačí

Line 2 M – ROTNĚMĚ . UVLIN . CAR TĚN . UŠČE

Překlad: srocujeme se unavení, car ten odešel

Line 3 :

Line 3 C - POLEM IS AIRONTET

Translation: Polem, he, it (L. is, ea, id) Airon, name, lofty? (L. aerius [aereus]-a-um) of the head (L. tectum; It. tetto; Fr. toit)

Line 3 H - COLĚM IŠČ AI RON TĚT

Překlad: veřejně věštec a skrytě zloděj

Line 3 M – COLĚ MĚ . IŠČE AIRON . TĚT

Překlad: kolem mě hledá Airon (jméno), vrávorá

Line 4 :

Line 4 C – SVR TRATI INIK RVI

Translation: the sister (L. soror-oris; It. suora; Fr. soeur; Tocharian, sar; Irish sier; Pers., xahar) you gave up, betrayed (L. trado [transdo]-dare; It. tradire; Fr. trahir) I take possession of, throw into, occassion (L. inicio-icere-ieci-iectum) of the king

Line 4 H - MUT TRATNĚMI KRUVE

Překlad: Zmučeni ztácíme krve

Line 4 M – MUT . TRATNĚMI . KRUVĚ

Překlad: malátní, ztrácíme krávy

Line 5 :

Line 5 C – TEIRICTRV TeIPA NVR TN

Translation: the god (L. deus, divus, di, divi, dea, diva; It. dio, dia; Fr. dieu, dieux, deese); rich, wealthy (L. dives-vetis; It. ricco; Fr. riche) I pull pull, drag (L. traho, trahere; It. attirare; Fr. tirer; Gr. trabo; Welsh, dragio) of yours (te) Ipa (unknown word) the daughter-in-law (L. nurus-us) TN (abbreviation forTini?)

Line 5 H - I ĚŠČIČ TRUT IŠČĚM ROTNĚM

Překlad: i věštíc nás trápí, věštěním, bojem,

Line 5 M – TĚNAČ . TRUT . ICIĚMĚ . ROTNĚM

Překlad: sténaje úsilím, chodíme, srocujeme se

Line 6 :

Line 6 C - LVTV IS THALVIS PERION FVL (FVL to next line)

Translation: the mud, mire, clay (L. lutum-i) of it, that person or thing (L. is, ea, id) health/welfare (L. salus-utis); to this (L. is, ea, id) they perish (L. pero-ire-ii and ivi, itum)

Line 6 H - LUTU IŠČ HALU IŠČ CĚRI ON VUL

Překlad: lítou věštící saní. Věštec léčí on vůl

Line 6 M – LUTUIŠČE . CHALU . IŠČE CERIOM . VUL

Překlad: zuřící (lítý) hltavec (dravec) hledá po nocích dobytek

Line 7 :

Line 7 C - (FVL)TESROTEMTEVAITENTAM VR

Translation: of the aspect, face (L. vultus [voltus]-i) I rotate (L. roto-are; rotem, conj. 1st pers. present) god? (L. deus, divus, di, divi, dea, diva; It. dio, dia; Fr. dieu, dieux, deese) Medea? (L. Aeetine-es) to such a degree (L. tam) I speak (L. oro-are; Palaic, wer)

Line 7 H - TĚŠČ ROTĚM TĚU AI TĚNTAM UR

Překlad: těšící se ubíjením lidí! Aj tatam je úroda,

Line 7 M – TĚŠČE . ROTĚMĚ . TĚU . AITĚN . TAMUR

Překlad: těžce točíme těly, chrabrý Tamur (jméno)

Line 8 :

Line 8 C - SOTER MERIO_ KAL ATNE

Translation: of the savior (L. soter-eris; It. salvatore; Fr. saveur)Merio (Merius?) _ _AL of Etna (L. Aetna-ae and Aetne-es)

Line 8 H - ŠČOTĚR MĚR CON KALATNĚ

Překlad: součty měr skrývají špinavě.

Line 8 M – ŠČOTĚR . MĚĚRCON . KALATNĚ

Překlad: střelec míří chybně

Line 9 :

Line 9 C - NISFILATOSPATENARN (ARN on line L10)

Translation: except, unless, if not (L. nisi) the threads (It. filato, m.; L. filum-i) they expose, reveal (L. pateo-are)

Line 9 H - NIŠČ VILATOŠČ CA TĚN ARN

Překlad: Ničící vilnost (zloba) jako ten (jejich) pan-

Line 9 M – NIŠČE . VILATOŠČE . CATĚN . ARN

Překlad: nic, špatně, protože ten divous

Line 10 :

Line 10 C - (ARN)VIS VALES (8ALES) TENA CeANASET (ET on line 11)

Translation: the Arno(s) valleys (L. valles-is; It. valle; Fr. val); he holds (L. teneo, tenere; It. tenere; Fr. tenir) to us (It. ce) the year (L. annus, anni; It. anno; Fr. An, année)

Line 10 H - UIŠČ BAL ĚŠČ TĚ NAČANJAŠČ ĚT

Překlad: ující (bůh) Bál jest, tě začínající po- (pokračování na řádce 11)

Line 10 M – UIŠČE . BALĚŠČE TĚNAČ . AN JAŠČE . ĚT

Překlad: utekl, bolestí sténaje a u mě je

Line 11 :

Line 11 C - (ET)V TeIAKVI TRETEN TELETA V (V goes to line 12)

Translation: I produce (L. edo-edere-didi-ditum) of you, yours (L. tu, te, vos; It. te, to you; Fr. te, to you) the thrower (L. iacio, iacere; to throw; iaculator, thrower) of the trident (L. tridens-entis) Teleta, name?

Line 11 H - NUT IAK UT TRĚTĚN TĚLĚTAU

Překlad: jídat jak zvíře obětní, jak tele, to zvíře

Line 11 M – MUT . IAKUT . TRĚTĚN . TĚLĚTAU

Překlad: malátně jak úd se třese telátkům

Line 12 :

Line 12 C - (V)NEM POLEM (or POLES?)TIMV SOTRISEVS

Translation: of the one (L. unnus-a-um, unius, uni, una; It. un, uno, una; Fr. Un, une; Welsh, un-au) Polem, name? of Deimus, (Gr. Deimus, fear, brother of Phobos, panic); saviors (L. soter-eris) of the dawn, the East (L. Eos, Gr. Eos)

Line 12 H - NĚM COLĚM TIMU ŠČOT RI ŠČĚ UŠČ

Překlad: němé. Veřejně ti vezmou vše Věru chci (raději) zdechnout!

Line 12 M – NĚMĚ . COLĚMĚ . TIMU . ŠČOT RIŠČE . ĚUŠČE

Překlad: němě kolem mě, ponuře, sudba říká čas odejít (odchod)


Zhodnocení:

Copeland, který překládá na základě latiny, řečtiny a jiných západoevropských jazyků, ztěží hledá vhodná slova pro své překlady, hledá v nich mytologické náměty, jména králů a významné dějinné události.  Na základě těchto předpokladů není schopen dát dohromady jedinou smysluplnou větu, natož pochopit celý text.

Horák na základě svého překladového klíče a předpokladu, že se jedná o slovanské texty pochopil, že nápisy psali obyčejní lidé a i obsah textů tomu odpovídá. Horák však při překladech dělal jednu chybu, nectil tečky coby oddělovače jednotlivých slov či slovních spojení a považoval je za změkčení hlásky nebo písmeno J. Tím dostával v některých případech zkreslený význam textu.

Metelice předpokládá, že texty jsou psány slovanským jazykem, vychází při svých překladech z Horákova klíče, ale ctí tečky coby oddělovače slov nebo větných spojení a provedla další drobné úpravy Horákova klíče. Správnost svého přepisu a překladu Novilarské stély dokazuje dalšími smysluplnými překlady etruských textů přeložených stejným překladovým klíčem. Je možné si to ověřit na těchto webových stránkách.

Podobně je proveden rozbor překladu Stély z Perugie

Komentáře (2) Trackbacky (0)
  1. ja si mislym že jste se spletly, vy vykladu tohoto písma

  2. no pismenka jsou trochu popletena


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky