metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Stéla z ostrova Lemnos

Stéla pochází z řeckého ostrova Lemnos, který se nachází v severní oblasti Egeiského moře. Byla nalezena roku 1885 u osady Kaminia a nyní se nachází v Národním Archeologickém Museu v Aténách, vznik stély je datován do 6. stol.př.n.l.  Písmo na ní vytesané není řecké, ale je shodné s písmem etruským, jedná se tedy o předřeckou památku. Jazyk, kterým je nápis na stéle zapsán, není ve všem shodný s jazykem, kterým jsou psány etruské texty, ale je mu velice podobný. Proto není možné říct, že se jedná o etruský dovoz, ale naopak jde o domorodý jazyk původního Pelasgického obyvatelstva celé Egeiské oblasti. Písmo podobné písmu z této stély bylo archeology nalezeno také na úlomcích hliněných nádob nalezených i jinde na ostrově Lemnos.

Z historie ostrova je známé, že kolem roku 800 př.n.l. byl ostrov dobyt Řeky, které se po cca 100 letech domorodému obyvatelstvu podařilo na čas z ostrova vytlačit. Ale kolem roku 600 př.n.l. se Řekové vrátili a na ostrově získali nadvládu nad domorodým obyvatelstvem. O této situaci hovoří nalezená stéla. Domorodé Pelasgické obyvatelstvo se stalo poddanými příchozích řeckých okupantů.

Zde uvádím svůj překlad textu ze stély z ostrova Lemnos:


1. rovnoběžný text na přední straně

Maraz : mav šiacžvěiz : aviz

(mrtvý, má živoucí zprávu)

ěvišcho : zěronaich zivai

(zjevnou, hledě na ně živé)


2. svislý text na přední straně

Dzomaiěz : napoch(t) ziazi

(domorodce na pachtu pozoruje)

Akěr : tavarzio

(pozemek taverníkův-finanční úředník, na pozemku hospodaří pachtýř a odvádí pachtovné)

vamacašiac : zěronai : morinaic

(vzdělávaje, vidí je ztrápené)


3. text na boční straně

Zivai : aviz : šiacžviz : marazm : aviz : dzomai

(živým zprávu živoucí, mrtvého zprávu domácí)

rom : dzaracio : zivai : ěc tězio : arai : tiz : pokě

(výrok pravdivý živí nyní těžce ořou tiše, pokorně)


4. obrácený text na boční straně

Dzomaiězi : pokiašiacě : zěronaich : ěvišcho : tověrona

(domorodci pokoření, hledím na jejich zjevné břímě)