metelice.info nový pohled na dějiny Země a života na ní

Hlaholice a Cyrilice

Písmeno Cyrilice Slovanský název přepis výslovnost číslo Hlaholice a výslovnost v ruské církevní slovanštině
А azъ A [a] 1 [a]
Б buky B [b] - [b]
В vědě V [v] 2 [v]
Г glagoľь G [g] 3 [γ]
Д dobro D [d] 4 [d]
Е estь E [ě] 5 [ě] (na začátku slova se psalo písmeno Є)
Ж živěte Ž [ž] - [ž]
Ѕ dzělo DZ [ʣ] 6 [dz]
З zemlja Z [z] 7 [z]
И iže I [i] 8 [i](s variantou Й [j])
Ѳ fita Θ [θ,f] 9 [f]
І i I [i] 10 [i]
Ďerv Ď [ď,dj] - [ď] (palatální g nebo d)
К kako K [k] 20 [k]
Л ljudьje L [l] 30 [l]
М myslite M [m] 40 [m]
Н našь N [n] 50 [n]
Ѯ ksi KS, [ks] 60 [ks]
О onъ O [o] 70 [o] (na začátku slova se psalo písmeno Ѻ)
П pokojь P [p] 80 [p]
Ч črьvь Č [č] 90 [č]
Р rьci R [r] 100 [r]
С slovo S [s] 200 [s]
Т tvrьdo T [t] 300 [t]
Ѹ ukъ U [u] 400 [u] (na začátku slova se psalo písmeno ОУ)
Ф fert F [f] 500 [f]
Х chěrъ CH [ch] 600 [ch]
Ѱ psi PS, Ψ [ps] 700 [ps]
Ѡ otъ Ō [o] 800 [o] (většinou se používala varianta Ѿ [ot])
Ц ci C [c] 900 [c]
Ш ša Š [š] 1000 [š]
Щ šta ŠČ [šč] 2000 [šč]
Ъ jer Ъ [ʌ] 3000 nevyslovuje se
Ы jery Y [y] 4000 [y]
Ь jerь Ь [ɪ] 5000 měkčí předcházející souhlásku
Ѣ jatь Ě [ja] 6000 [je], na začátku slova [ja]
jo JO [jo] 7000 [jo]
Ю ju JU [ju] 8000 [ju]
Я ja JA [ja] 9000 [ja], psalo se jen na začátku slova (jinak se používal malý jus - Ѧ)
Ѥ je JE [je] 10000 nepoužívalo se
Ѧ ęsъ (malý jus) Ę [ɛ̃] [ja]
Ѩ jęsъ (jotovaný malý jus) [iɛ̃] nepoužíval se
Ѫ ǫsъ (velký jus) Ǫ [ɔ̃] nepoužíval se
Ѭ jǫsъ (jotovaný velký jus) [iɔ̃] nepoužíval se
Ѵ ižica Y [ɪ,y] [i]

Písmena označená modře se přestala používat v 18. století. Písmena označená červeně byla eliminována reformou z roku 1918.

Vzorek psané hlaholice:

O Hlaholici se říká, že vznikla z řecké alfabety, že ji vytvořil pro liturgické účely Cyril či Metoděj nebo některý z jejich žáků v době někdy mezi léty 863 – 885 n.l. Šli pak prý se staroslověnským překladem bible pod paží a s touto novou abecedou (azbukou) mezi slovanský lid na Velkou Moravu a snažili se je nejen přemluvit na přestup k nové víře, ale také je podle všeobecně rozšířeného názoru poprvé seznamovali s písmem a učili je ta písmena číst. Jejich matka byla totiž podle historicky dochovaných údajů slovanského původu, oba bratři tedy od narození uměli dobře jihoslovanské nářečí, které bylo později označeno jako Staroslověnština. Hlaholice pak byla někdy na počátku 10. stol.n.l. vyměněna za cyrilici, která byla jednodušší a ta se zachovala v poněkud zredukované podobě až do dnešní doby a užívá se  v některých slovanských státech dodnes (v Rusku, Bulharsku, Ukrajině…).

Původ řecké alfabety byl historiky nalezen ve fénické alfabetě. Řekové začali během 8. stol.př.n.l. používat fénické písmo, jehož forma byla Féničany používána na přelomu 9. a 8. stol.př.n.l., přitom samotná fénická alfabeta byla vyvinuta někdy kolem roku 1050 př.n.l. (neboli poté co skončila doba bronzová). Existuje jistá legenda o Kadmovi, zakladateli Théb, který podle ní přinesl z Fénicie na řeckou pevninu znalost písma. Je pravděpodobné, že se dnešní historikové podvědomě drží tohoto mýtu, protože ho při popisu původu řecké alfabety zmiňují také jistí staří řečtí historikové. Ovšem Théby byly založeny někdy v době kolem roku 2000 př.n.l. nemohlo se tedy jednat o přinesení řecké alfabety, ale velice pravděpodobně o seznámení s písmem nyní zvaném Lineární A a Lineární B. Tedy jde o písmo, které používali staří Pelasgové (slovanští polesžové - zemědělci) v Mykénách a na Krétě.

Lineární písmo B bylo oficiálně „přeloženo“ na základě starověké řečtiny, pod vlivem mylného předpokladu, že jazyk Egeidy doby bronzové byl řecký. Ale protože tam v té době podle výsledků archeologických nálezů a také podle překladů předřeckých nápisů žili Pelasgové a ti řecky nemluvili, jsou tyto překlady chybné. Lineární písmo A a Lineární písmo B se dochovalo na hliněných tabulkách nalezených v palácových archivech, které nesly záznamy o odvodech ze zemědělských usedlostí do palácových zásobáren, které byly pořádány každoročně po ukončení hospodářského roku. Jiné než evidenční záznamy nebyly v tomto písmu zatím nalezeny.

Je tedy zřejmé, že na území Řecka bylo před zavedením alfabety známo písmo a to již v době bronzové. Dostalo se tam pravděpodobně prostřednictvím Fénicie z Egypta, a pokud tomu bylo skutečně tak, pak je to velice významné. Neboť Egypťané měli k písmu zvláštní vztah, bylo totiž zápisem zvuku a Egypťané považovali svět za zhmotněný zvuk. Zvuk byl pro ně posvátný. Každé slovo, pokud bylo náležitě vysloveno školeným mágem vedlo ke zhmotnění, oživení, prostě k realizaci myšlenky. Také Platón, který byl ve spojení s egyptskými knězi ve svém dialogu Kratylos říká, že samohlásky, souhlásky a závěrové souhlásky slov vyjadřují universální principy či energie, které se projevují také ve světě přírody. Každé stvoření zviditelňuje svým tělem duchovní spojení zvuků, které jsou lidské bytosti schopny znovu vyjádřit svou řečí. To znamená, že řeč je posvátná a zvuky, ze kterých se skládá, znovu vyjadřují božskou kreativní sílu.

O hlaholici a cyrilici je známo, že slovanské názvy jednotlivých písmen správně za sebou seřazeny tvořily báseň. O žádné jiné řeči není známo, že by názvy jejich písmen tvořily smysluplnou báseň skrytou za správně seřazenými písmeny jejich abecedy. Slovanské názvy písmen azbuky, které se zachovaly do dnešní doby jsou skutečně zajímavé a náznak básně je možné najít i v současném řazení písmen.

Ale moc smysluplné čtení to není. Časem na původní azbuce zapracovali lidé s různými pohnutkami a to co se nám z ní zachovalo už ztrácí původní sílu. Pak mě napadlo srovnat písmena azbuky podle číselných hodnot, která kdysi vyjadřovala. A najednou se vyloupla báseň, která měla rytmus a to je základ správné básně. Jenže se tam objevilo několik slov, která jsem nebyla schopna hned interpretovat, neměla žádný význam v současných slovanských jazycích. A pak mě napadlo pokud mají jednotlivá písmena své názvy, pak je třeba i možno jednotlivá slova rekonstruovat podle významu jednotlivých písmen. Zkusila jsem si to nejprve na základních známých slovech, fungovalo to. Je to velice zábavné cvičení, doporučuji si to vyzkoušet, člověk si uvědomí zajímavé souvislosti. Takže jsem si začala dosazovat za jednotlivá písmena neznámých výrazů názvy jejich písmen a dostala jsem významovou rekonstrukci těchto slov, která jsem do básně dosadila vyjádřené současným výrazem. A nakonec se vyloupla krásná smysluplná a velice pravdivá báseň. Jen škoda, že několik původních hlásek, které byly kdysi součástí azbuky, se do dnešních dnů nedochovalo a báseň pravděpodobně měla ještě pokračování, které je nyní ztraceno. Staří Slované počítali minimálně do 10.000 a tady nám končí číselné hodnoty na úrovni 900, zbytek od 1.000 do 10.000 přiřazuji k písmenům jen pro ilustraci neboť neznám jejich pravé číselné hodnoty a do 100.000 nám chybí 4 další písmena, takže pravděpodobně chybí 2 verše.

Báseň složená z názvů písmen Azbuky:

Azъ – buky – vědě – glagoľь – dobro – estь

Živěte – dzělo – zemlja – iže – fita – i – Ďerv

Kako – ljudьje – myslite – našь – ksi – onъ – pokojь – črьvь

Rьci – slovo – tvrьdo – ukъ – fert – chěrъ – psi – otъ – ci

…...

......

Výklad jednotlivých slov básně

Azъ – název hlásky evokuje představu počátku a konce současné abecedy, tj. od A po Z, A je v každém případě počátek, Z je podle svého názvu Země. Takže lze interpretovat jako „vše od počátku až po Zemi“, celý vesmír

Buky – bukové větvičky, ze kterých se kdysi sestavovaly znaky písma, v ruštině zůstal název bukvy, tj. znaky písma, písmena

Vědě – znát, vědět

Glagoľь – povídat, hovořit, hlaholit, pronášet hlasem

Dobrodobro

Estьje (od slovesa být)

Živětežijete

Dzělodílo

ZemljaZemě

Ižea také

Fita – podle vzhledu znaku, který připomíná galaxii, překládám jako „svět“, v písmenkové interpretaci pak „Fert Iže Tvrьdo Azъ“ = určitý a pevný vesmír, tedy hmotný, projevený svět

I – a, i (spojka)

Děrv – velice krásné slovo, které jsem musela celé interpretovat pomocí názvů jednotlivých písmen tj. „Dobro estь rьci vědě“ = dobře je umět mluvit, tedy Děrv je mluvící bytost

Kakojako

Ljudьjelidé

Myslitemyslete

Našьnaše

Ksi – opět slovo, jehož význam jsem interpretovala pomocí názvů jednotlivých písmen „Kako slovo i“ = něco jako slovo, ale ne zcela slovo, takže „myšlenky

Onъony

Pokojьklid, mír

Črьvьřeči (čaro mutije – zmatení jazyků, řeči), slovy vyjadřovat

Rьci – vyjádři, řekni

Slovoslovo

Tvrьdopevně

Ukъ – opět slovo, které muselo být interpretováno pomocí názvů písmen „Ukъ kako ъ (jer – tvrdý znak)“ tj. uložit pevně, ukotvit

Fert – opět interpretace pomocí názvů písmen: „Fert estь rьci tvrьdo“ – tj vyjádřit něco pevně, stát si za čím, vědět to o čem hovořím jistě, jisté prohlášení

Chěrъvést, řídit

Psi – interpretace pomocí názvů písmen: „Pokoj slovo i“ – tj. klidné, laskavé slovo

Otъod, z (něčeho)

Cicit

překlad básně složené z názvů písmen azbuky podle předchozího výkladu slov tedy zní:

nebeské znaky znát, hovořit dobro znamená

žijete dílo Země a také světa i mluvících bytostí

jako lidé myslete, naše myšlenky ony jsou klid řeči

řekni slovo pevně, ukotvi jistotou, veď laskavé slovo s citem

…...

......

Je to úžasná věc, mít skryto takové poselství za seznamem písmen, která člověk používá pro vyjadřování svých myšlenek. Museli to sestavit lidé, kteří byli na vysokém stupni pochopení života a jeho udržování v mírovém soužití. Hluboce se před nimi lámu v pase s rukou na srdci a zářím láskou.

Azbuka byla samozřejmě ovlivněna řeckou Alfabetou, i když jistý vliv původní staré znalosti o písmu tam člověk dokáže vnímat. Když srovnáme etruskou (slovanskou) abecedu (modelovou abecedu) s numerickou azbukou nebo řeckou numerickou alfabetou nebo koptickou alfabetou (k prostudování na stránkách www.omniglot.com) vidíme, že posloupnost písmen je téměř shodná až na pár výjimek. Již třetí písmeno je v etruské abecedě odlišné od řecké a koptické alfabety a také azbuky jde o písmeno Č v etruské abecedě. Řekové zavedli na toto třetí místo G a do azbuky se převedlo v 9.stol n.l. také a víme, že dostalo i číselnou hodnotu 3. Písmeno G v etruské abecedě vůbec není. V azbuce dostalo toto písmeno vyjádření ve slově „Glagoľь“ což je v překladu řeč, my v Čechách však říkáme pro zajímavost hlaholit ne glagolit. Toto slovo je shodné ve svém významu se starým slovanským výrazem pro řeč a to je slovo „Črьvь“ (čarovat, pronášet mocná slova, později ve významu pronášet zaklínadla). Písmeno Č Řekové ve svém jazyce nepotřebovali a v jejich alfabetě by jen překáželo, bylo proto vyměněno za frekventované písmeno G a přebralo podle mého názoru i původní číselnou hodnotu písmene Č což je 3. V azbuce bylo písmeno Č odsunuto k jejímu konci a dostalo číselnou hodnotu 90, na této pozici je v řecké alfabetě písmeno Kóppa, které je v současné latinské abecedě na místě Q, v etruské abecedě je na této pozici písmeno M – šče, které samozřejmě Řekové nepoužívají na rozdíl od Slovanů.

Pokud bychom etruskou abecedu ve svém pořadí písmen nahradili názvy písmen z Azbuky, dostali bychom tuto báseň:

Azъ – buky – črьvь – dobro – estь - vědě - Zemlja – dzělo – fita

I - kako – ljudьje – myslite - našь – ksi – onъ – ci – šče

Pokoj - rьci – slovo – tvrьdo - ukъ – chěrъ – fert – živěte

Etruská slova k jednotlivým písmenům mohla znít jinak, ale tento přepis zdá se také není zcela zanedbatelný, významově se podobá odkazu básně z Azbuky a zdůrazňuje význam znalosti role zvuku při tvoření a překlad by mohl znít takto:

Nebeské znaky řeči dobré jsou, věz, že Země (je) dílo světa

A jako lidé myslete naše myšlenky ony cit chtějí

Mírně řekni slovo, pevně ukotvi, veď s jistotou, žijte

Komentáře (4) Trackbacky (0)
  1. Vážená kolegyně, napište o tomto vašem úžasném a překrásném příspěvku něco obsáhlejšího. A třeba to i přeložte do angličtiny – nebo jiné řeči – a publikujte na http://www.veneti.info

    • Tak to je teda výzva a taky díky za kompliment. Pokusím se něco dát dohromady, chvíli mi to ale zřejmě bude trvat než to vytvořím. Na koho se mám potom obrátit ohledně publikování?

  2. Vážená kolegyně (sice se opakuji po Igorovi, snad mi bude odpuštěno), skvělá stránka. Zajímám se o staroslověnštinu a etruštinu a dlouho jsem nenašel na netu tak zajímavý příspěvek. Díky…

  3. Díky je to hezká stránka …….


Leave a comment

Zatím žádné trackbacky